Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polityka migracyjna a powroty do Polski
05 lipca 2024, 15:26

Polityka migracyjna a powroty do Polski

Polityka migracyjna a powroty do Polski

Pod koniec czerwca odbyło się spotkanie “Polityka migracyjna w opiniach aktorów instytucjonalnych”, zorganizowane przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie miało charakter moderowanego panelu dyskusyjnego, w ramach którego każdy uczestnik miał możliwość krótkiej odpowiedzi na sześć pytań:

  • Jakie Państwa zdaniem powinny być najważniejsze cele polityki polonijnej?
  • Jak Państwa zdaniem powinien zostać zorganizowany system finansowania polityki polonijnej / działań na rzecz Polonii i Polaków za Granicą?
  • W jaki sposób Państwa zdaniem powinna być reprezentowana w kraju Polonia i Polacy za granicą?
  • Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze bariery w zakresie realizacji działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą?
  • W jaki sposób państwo polskie powinno wspierać powroty Polaków z emigracji (zwłaszcza osób wysoko wykwalifikowanych)?
  • Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze wyzwania w zakresie wspierania edukacji polonijnej?

W dyskusji wziął udział prezes Berdiańskiego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”, obecnie funkcjonującego zagranicą i na terenach nieokupowanych.

Oto kilka tez jego wystąpienia:

Powrót Polaków z zagranicy: Wyzwania i szanse dla Polski

Powracający do Polski Polacy stawiają przed krajem nowe wyzwania, ale jednocześnie otwierają drzwi do wielu możliwości. Kluczem do sukcesu jest prowadzenie elastycznej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb polityki migracyjnej zorientowanej na Polonię. Istotne jest uwzględnienie zróżnicowania doświadczeń i aspiracji tej grupy.

Polska diaspora, licząca miliony osób na całym świecie, stanowi ogromny potencjał dla rozwoju kraju. Powrót Polaków może przynieść szereg korzyści, takich jak wzrost siły roboczej, transfer wiedzy i technologii, ożywienie życia kulturalnego i społecznego.

Należy zadać kluczowe pytania: Czy Polska jako państwo będzie gotowa na powroty Polaków z zagranicy? Czy polskie społeczeństwo jest w stanie zaakceptować Inność Polonusów, Polaków z Ukrainy, Białorusi, Litwy? Czy osoby powracające do Polski są w stanie zintegrować się w kraju przodków?

Polityka migracyjna dla Polonii:

Aby ułatwić powrót i integrację Polonii, niezbędna jest elastyczna i dostosowana do ich potrzeb polityka migracyjna. Należy uwzględniać zróżnicowanie diaspory pod względem doświadczeń, wykształcenia i aspiracji. Ważne jest również stałe monitorowanie zmieniających się realiów życia Polaków za granicą i dostosowywanie do nich działań rządowych.

Polacy za granicą są nosicielami minimum dwóch kultur. Ich doświadczenia życiowe łączą w sobie elementy polskiej kultury z kulturą kraju, w którym mieszkają. Tożsamość kulturowa osób z diaspory jest często złożona i wielowymiarowa - hybrydyczna, kształtowana przez różne czynniki.

Długość pobytu za granicą – osoby, które mieszkają za granicą od dłuższego czasu, są zazwyczaj bardziej zintegrowane z tamtejszą kulturą i mogą silniej identyfikować się z nią. Poziom zaangażowania w polską społeczność: Osoby, które aktywnie uczestniczą w życiu polonii, mogą mocniej pielęgnować polską kulturę i tradycje. Wiek wyjazdu z Polski: Osoby, które wyjechały z Polski w młodym wieku, mogą w większym stopniu identyfikować się z kulturą kraju, w którym dorastały, a ich znajomość języka polskiego i polskiej kultury może być słabsza. Pochodzenie etniczne: Polacy z mieszanym pochodzeniem etnicznym mogą mieć jeszcze bardziej złożoną tożsamość kulturową.

Powrót Polaków do kraju może stać się impulsem do wzrostu i rozwoju Polski, pod warunkiem, że odpowiednio się do tego przygotujemy. Otwartość, akceptacja różnorodności i kompleksowa polityka migracyjna będą kluczowe dla udanego procesu integracji Polonii z polskim społeczeństwem.

Polonia może być cennym źródłem wiedzy i doświadczenia dla Polski. Należy zachęcać Polonię do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym Polski.

Polska musi być gotowa na przyjęcie powracających Polaków. Stworzenie spójnej i kompleksowej polityki polonijnej, obejmującej działania edukacyjne, integracyjne i wspierające, jest kluczem do sukcesu. Powrót Polonii może stać się szansą na zbudowanie silniejszej, bardziej zróżnicowanej i prężnej Polski.

Stworzenie sieci kontaktów:

Ułatwianie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami i społecznościami lokalnymi w Polsce. Wsparcie w przekwalifikowaniu się i zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych, które są poszukiwane na polskim rynku pracy. Programy mentoringowe i doradztwa zawodowego dla osób poszukujących pracy w Polsce.

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.