KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Monografie o Polakach Berdiańska są dostępne w Internecie
09 lutego 2019, 21:11

Monografie o Polakach Berdiańska są dostępne w Internecie

Monografie o Polakach Berdiańska są dostępne w Internecie

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia powstała jedna z najstarszych polonijnych organizacji działających na terenie wschodniej Ukrainy. Było nią Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”. Właśnie tej organizacji i związanym z jej pracami osobom poświęcone jest opracowanie „Wspólnota polska w Berdiańsku wyzwania współczesności”. Powstało ono w wyniku wielomiesięcznej pracy jej autorów, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie jak doszło do tego, że ponad 1000 kilometrów na wschód od granic państwa polskiego, nagle pojawiła się świadoma swoich celów grupa osób polskiego pochodzenia.

Na kartach tej publikacji przedstawione zostały najistotniejsze zdaniem jej autorów informacje, które powinny umożliwić i ich zdaniem umożliwiają odpowiedź na to podstawowe pytanie. Sama praca ma budowę tematyczną. Kolejno umieszczono w niej: wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, wykazy tabel i schematów, ilustracji i źródeł oraz Aneks.

We wstępie przedstawione zostały przyczyny podjęcia się opracowania książki. Zaprezentowana została tu jej struktura wewnętrzna, a także źródła.

Rozdział pierwszy składa się z dwóch części. W pierwszej z nich zaprezentowane zostały podstawowe informacje charakteryzujące miasto Bierdiańsk i jego mieszkańców. W drugiej partii tego rozdziału, na wybranych przykładach (zdaniem autorów najbardziej charakterystycznych dla badanego środowiska) przedstawiono jakie drogi przywiodły Polaków nad Morze Azowskie.

Rozdział drugi podzielony został na trzy fragmenty. Kolejno omówione w nich zostały okoliczności powstania PKOT „Odrodzenie”; jego struktura organizacyjna i cele działania; zasady funkcjonowania specjalnych oddziałów Towarzystwa, które działają na „styku” ukraińsko – polskim.

W kolejnym rozdziale scharakteryzowano w czterech tematycznych podrozdziałach poszczególne elementy działań podejmowanych przez „Odrodzenie”. Najpierw przedstawiono jej działania mające na celu wzmacnianie polskości, następnie działalność naukowo – oświatową i popularyzatorską. Trzecią część poświęcono pracy charytatywno – opiekuńczej, a w ostatniej zaprezentowano rolę odgrywaną przez PKOT w szerszym ujęciu.

Czwarty rozdział w swojej pierwszej części charakteryzuje historię powstania (właściwie restytucji) parafii rzymsko – katolickiej w Berdiańsku, a w drugiej przybliża jej funkcjonowanie, szczególnie koncentrując się na jej związkach z polską grupą etniczną.

Pracę zamyka rozbudowane zakończenie, w którym starano się nie tylko udzielić odpowiedzi na zadane na wstępie pytanie, ale również maksymalnie podkreślić wszystkie te czynniki, które w ogóle umożliwiły funkcjonowanie organizacji. Towarzystwa, którego wykaz członków wg stanu na koniec 2007 roku zamieszczony został w Aneksie.

Monografie o Polakach Berdiańska są dostępne w Internecie

Monografie o Polakach Berdiańska są dostępne w Internecie

Praca „Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze” w swoim założeniu nawiązuje do poprzedniej książki, prezentując na przykładzie Polaków w Berdiańsku blaski i cienie funkcjonowania organizacji polonijnej na „dalekiej Ukrainie”. Opracowanie to powstawało przez trzy lata i w miarę upływu czasu powiększał się zarówno skład jego autorów jak i tematyka. Ostatecznie znalazło się w niej miejsce nie tylko na dokumenty organizacyjne obrazujące proces rozrastania się Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”, ale również przedruki artykułów prezentujących tematykę przybliżanego w tej pracy środowiska, czy też na rezultaty przeprowadzonych w międzyczasie badań naukowych.

Pracę otwiera Wstęp, w którym przedstawione zostały struktura opracowania oraz omówione cele i metody badań. Tu również zostały przedstawione źródła do pracy. W swoim ostatecznym kształcie publikacja składa się więc z dwóch części. W pierwszej – Polska mniejszość nad Morzem Azowskim: studia i opracowania, zamieszczono rezultaty badań na temat roli i miejsca języka polskiego, czy wyznaczników tożsamości narodowej Polaków w regionie. Znalazły się tu również teksty przybliżające historię Berdiańska i analizujące wybrane aspekty funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego na analizowanym obszarze.

Część druga, podobnie jak pierwsza również składa się z podrozdziałów, na które składa się po kilkanaście-kilkadziesiąt dokumentów, zamieszczonych w rzeczywistej formie. Materiały te poprzedzone są krótkim wstępem, w którym autorzy zwracają uwagę czytelnika na najważniejsze, ich zdaniem, treści. Dzielą się w nim swoimi uwagami i komentarzami.

Publikację zamyka zakończenie w którym autorzy sprecyzowali wnioski z badań. Integralną część pracy stanowią również wykazy: Wykaz ilustracji zamieszczonych w pracy, Wykaz zestawień tabelarycznych i schematów zamieszczonych w pracy, Wykaz wykorzystanych źródeł.

Całość publikacji jest dwujęzyczna. Autorzy starali się zapewnić maksymalnie możliwy do osiągnięcia stopień zgodności tekstów ukraińsko- i polskojęzycznych, niezależnie od tego w jakim języku były oryginały.

Pliki do pobrania:
Wspólnota polska w Berdiańsku wyzwania współczesności
Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze